Ασφάλεια στην εργασία

Ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας.

1.1 Εισαγωγή στην έννοια της ασφάλεια και υγείας στην εργασία (ΑΥΕ)

Ατυχήματα στο χώρο εργασίας

1.2 Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας.

1.3 Εθνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί ΑΥΕ και οι πολιτικές τους.

2.1.1 Χημικοί παράγοντες (χημικές ουσίες και μείγματα, αμίαντος, σκόνη, αναθυμιάσεις, καπνοί, αέρια, υγρά και ατμοί, μέταλλα, όρια επαγγελματικής έκθεσης).

  1. Σκόνη στην εργασία.

2. Χημικά στην εργασία.

3. Napo in… Protect your skin

2.1.2 Φυσικοί παράγοντες (φωτισμός, αερισμός, μικροκλίμα, θόρυβος, δονήσεις/κραδασμοί, ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, όρια επαγγελματικής έκθεσης).

    1. Θόρυβος

2.1.3 Βιολογικοί παράγοντες (μικροοργανισμοί, κυτταροκαλλιέργειες κλπ.

2.1.4 Εργονομία (θέση κατά την εργασία, εργασία σε οθόνες Η/Υ, διευθετήσεις χώρων εργασίας, ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων).

  1. Εργονομία

2.Σκεφτείτε την πλάτη σας

2.1.5 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (άγχος, εκφοβισμός, σύνδρομο burnout, παρενόχληση, βία, ευεξία στην εργασία, συμφιλίωση οικογενειακής και εργασιακής ζωής, υγιεινός τρόπος ζωής-διατροφή, άθληση).

1. When stress strikes


2.1.6 Οργάνωση εργασίας (χρόνος εργασίας, βάρδιες, νυχτερινή εργασία, μονότονη εργασία).

2.1.7 Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.

2.1.8 Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό (μηχανήματα, συσκευές).

  1. Νάπο στις … ασφαλείς κινήσεις


2.1.9 Εργασίες σε ύψος (ικριώματα, φορητές κλίμακες) Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα.

  1. Η ηλεκτρική ενέργεια