Ασκήσεις ΑΟΔΕ 1ο Κεφάλαιο : Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Παραγωγικότητα Μέρος Α’

Ασκήσεις ΑΟΔΕ 1ο Κεφάλαιο : Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα, Παραγωγικότητα Μέρος Α’

Άσκηση 1η

Μία επιχείρηση τον Ιούνιο του 2020 παρήγαγε 7.000 μονάδες προϊόντος απασχολώντας 5 εργάτες. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους παρήγαγε 5.000 με άγνωστο αριθμό εργατών. Η παραγωγικότητα της εργασίας ήταν 1.000 μονάδες αν εργάτη.

α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των εργατών που απασχόλησε η επιχείρηση τον Ιούλιο του 2020.

β. Αν τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης ήταν 1.000.000 και η οικονομική αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,4 πόσο ήταν το καθαρό κέρδος της επιχείρησης;

Άσκηση 2η

Η επιχείρηση «Α» τον Μάρτιο του 2005 παρήγαγε 7.500 μονάδες προϊόντος με άγνωστο αριθμό εργαζομένων.
Τον ίδιο μήνα η παραγωγικότητα εργασίας ήταν 1.500 μονάδες ανά εργαζόμενο.

α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση «Α» τον Μάρτιο του 2005 (μον. 3).

β. Αν τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης «Α» ήταν 3.000.000 ευρώ και η οικονομική τους αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,3, να υπολογίσετε το καθαρό κέρδος της επιχείρησης (μον. 3).

γ. Αν η επιδίωξη της επιχείρησης για τον μήνα Μάρτιο ήταν η παραγωγή 10.000 μονάδων προϊόντος, να βρεθεί η αποτελεσματικότητά της (μον. 3).

δ. Αν τον Μάρτιο του 2006 η παραγωγικότητα εργασίας διπλασιάστηκε και ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 20%, να υπολογίσετε τη νέα ποσότητα παραγόμενου προϊόντος (μον. 4).

(Σε καθένα από τα υποερωτήματα α, β, γ απαιτείται να γραφεί ο κατάλληλος τύπος υπολογισμού. Στο υποερώτημα δ να γίνουν οι κατάλληλοι υπολογισμοί). Μονάδες 13

Πανελλαδικές 2019 (επαναληπτικές)

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση