Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο Α.Ο.Δ.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο Α.Ο.Δ.

Κεφάλαιο 1ο Α.Ο.Δ.

/28
1 votes, 5 avg
0
Created on

Α.Ο.Δ. 1ο Κεφάλαιο 1001

Ερωτήσεις κλειστού τύπου στο 1ο Κεφάλαιο του Α.Ο.Δ.

1 / 28

Κάθε επιχείρηση είναι παραγωγική μονάδα.

2 / 28

Οι Γερμανικές εταιρίες ζητούν τα πιστοποιητικό της σειράς ISA για να συνεργασθούν με ξένες εταιρίες και να εισάγουν τα προϊόντα τους.

3 / 28

Αντικειμενικός σκοπός όλων των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι η πραγματοποίηση του μέγιστου κέρδους.

4 / 28

Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει:

5 / 28

Στον Τριτογενή Τομέα Παραγωγής περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που παρέχουν υπηρεσίες.

6 / 28

Οι εθνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους συντελεστές παραγωγής.

7 / 28

Στην οικονομική λειτουργία της επιχείρησης εμπεριέχεται:

8 / 28

Η κοινωνικοποίηση διαφέρει από την κρατικοποίηση ως προς τον σκοπό εξαγοράς.

9 / 28

Οι μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί αποβλέπουν στην προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο χωρίς την επίτευξη οικονομικού οφέλους.

10 / 28

Στην Ελλάδα επικρατέστερες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες, κατά μέσο όρο, απασχολούν 30 άτομα.

11 / 28

Οι μεικτές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με τη σταδιακή εξαγορά από το κράτος τμήματος των μετοχών μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

12 / 28

Στον ∆ευτερογενή Τομέα Παραγωγής ανήκουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση.

13 / 28

Η δια βίου εκπαίδευση εντάσσατε στο κοινωνικό περιβάλλον.

14 / 28

Συνήθως στις μεικτές επιχειρήσεις, το κράτος διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει τη διεύθυνση και να αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους.

15 / 28

Μία επιχείρηση με όλες τις λειτουργίες της συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας.

16 / 28

Σύμφωνα με την κατάταξη που επικρατεί στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως μικρές όταν απασχολούν έως 20 άτομα, μεσαίες όταν απασχολούν από 20 έως 100 και μεγάλες όταν απασχολούν πάνω από 100.

17 / 28

Στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται οι προμηθευτές υλικών ή υπηρεσιών.

18 / 28

Κάθε παραγωγική μονάδα είναι απαραίτητα και επιχείρηση

19 / 28

Τα Ν.Π.Ι.Δ. αποτελούν την Κεντρική Διοίκηση

20 / 28

Ο δείκτης δημοσίου χρέους μίας χώρας ανήκει στο:

21 / 28

Εθνικές Επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους μόνο σε μία χώρα.

22 / 28

Όλοι οι ιδιωτικοί φορείς που θεωρούνται κερδοσκοπικοί.

23 / 28

Οι πολυεθνικές εταιρίες εγκαθίστανται κυρίως σε ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες.

24 / 28

Η εμπορική λειτουργία αποτελεί αντικείμενο των Τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων.

25 / 28

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια και υψηλή τεχνολογία, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν μεγάλο όγκο παραγωγής με πολύ χαμηλό κόστος (οικονομίες κλίμακας).

26 / 28

Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν και δημοσίευσαν μαζί με τον οικονομικό τους ισολογισμό και κοινωνικό ισολογισμό.

27 / 28

Μία επιχείρηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές της, όταν χρησιμοποιεί παλιά τεχνολογία και ξεπερασμένες τεχνικές παραγωγής.

28 / 28

Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις η Ανώτατη Διοίκηση καθορίζεται συνήθως από τη χώρα προέλευσης τής εταιρίας και τα στελέχη που προσλαμβάνονται είναι δυναμικά με γνώσεις της τοπικής αγοράς.

Your score is

0%

Please rate this quiz

Αφήστε μια απάντηση