Υπόδειγμα καταστατικού εργατικού σωματείου

Υπόδειγμα καταστατικού εργατικού σωματείου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MOTOR OIL ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MOTOR OIL ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ»

Άρθρο 1

Ιδρύεται Εργασιακό Σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο εργαζομένων MOTOR OIL Διυλιστήρια Κορίνθου «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ». Το σωματείο έχει έδρα την Κόρινθο.

Άρθρο 2

Σκοπός του σωματείου είναι η ηθική και υλική εξύψωση των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφώσεως και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών η μελέτη, η προστασία, η υποστήριξη και η προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών αυτού στην κοινωνία και την πολιτεία.

Άρθρο 3

Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το σωματείο επιδιώκει:

 1. με την ανάπτυξη στα μέλη επαγγελματικής συνειδήσεως και με την υπόδειξη σε αυτούς των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής οργανώσεως.
 2. με την ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφώσεως μεταξύ των μελών του.
 3. με την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας με κάθε νόμιμο μέσο.
 4. με την παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη του, με την οργάνωση εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων κλπ.
 5. με την ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
Άρθρο 4
Εγγραφή μελών

Για την εγγραφή του ο εργαζόμενος χρειάζεται να υποβάλλει στο Δ.Σ. αίτηση που να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος (στοιχεία Ταυτότητας), ειδικότητα, χρόνο πρόσληψης κλπ).
Πρέπει επίσης να προκαταβάλει το ποσό που θα έχει ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. για δικαίωμα εγγραφής και να δηλώνει στην αίτηση ότι αποδέχεται το καταστατικό.
Το Δ.Σ. επίσης ορίζει και το ύψος της μηνιαίας συνδρομής με έγκριση της Γ.Σ.
ΤΟ Δ.Σ. αποφασίζει στην πρώτη συνεδρίασή του την εγγραφή ή μη. Σε περίπτωση αρνήσεως ή σιωπής του ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στη Γ.Σ. και να ζητήσει την εγγραφή του. Η Γ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Τα μέλη διαγράφονται οποτεδήποτε με δήλωσή τους στο Δ.Σ. ή την Γ.Σ. Οφείλουν όμως τις μέχρι τότε εισφορές τους.
Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα αδιακρίτως φύλου, που έχουν εκμισθώσει τις υπηρεσίες τους στην εργοδότρια εταιρεία MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που όμως εργάζονται στο Διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους και στο Νομό Κορινθίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Άρθρο 5
ΤΑΚΤΙΚΑ-ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται: σε

 1. τακτικά και
 2. επίτιμα.

Τα τακτικά μέλη του σωματείου πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του σωματείου και να συμβάλουν στην εκπλήρωση και επιτυχία του σκοπού του σωματείου. Δεν δικαιούνται αμοιβή έστω κι αν είναι μέλη του Δ.Σ. ή άλλων οργάνων του σωματείου.
β) Επίτιμα μέλη του σωματείου μπορούν ν’ ανακηρυχθούν αδιακρίτως φύλου ή επαγγέλματος πρόσωπα τα οποία με τη δράση τους προσέφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του σωματείου. Τα παραπάνω μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών ούτε ανακηρύσσονται υποψήφιοι για το Δ.Σ. κλπ.

Άρθρο 6
Πειθαρχικές κυρώσεις

Στα μέλη επιβάλλονται οι ποινές της επίπληξης και διαγραφής. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή της επίπληξης είναι μόνο το Δ.Σ. και η απόφασή του είναι ανακλητή από την Γενική Συνέλευση. Για την διαγραφή είναι αρμόδιο το Δ.Σ. και η Γ.Σ. με πρόταση του Δ.Σ. ή τουλάχιστον 30ν μελών που πρέπει να υποβληθεί στο Δ.Σ. το οποίο θα εισάγει την πρόταση αυτή στη Γ.Σ. Στην πρόταση πρέπει ν’ αναγράφονται οι λόγοι που επιβάλουν την διαγραφή.
Δεν επιτρέπεται επιβολή οποιασδήποτε ποινής χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση (προ 10 τουλάχιστον ημερών) εγγράφου που θα περιέχει τις κατηγορίες στις οποίες το μέλος οφείλει ν’ απαντήσει έγγραφα και προφορικά. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. οφείλει να γνωστοποιήσει στον ελεγχόμενο προ 3 ημερών, την ημέρα και την ώρα συνεδριάσεως του οργάνου που θα έχει σαν θέμα την επιβολή ποινής σ’ αυτόν. Ο ελεγχόμενος έχει υποχρέωση να παραστεί προσωπικά και ν’ απολογηθεί στο όργανο που τον ελέγχει. Η επιβολή της οποιασδήποτε κοινής γνωστοποιείται έγγραφα στο τιμωρούμενο μέλος. Η επίπληξη επιβάλλεται σε περίπτωση ελαφρών παραβάσεων.
Η διαγραφή επιβάλλεται:

 1. Αν καθυστερεί το μέλος να καταβάλει συνδρομές πάνω από έξι μήνες. Αν το μέλος τακτοποιηθεί ταμειακά μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της αποφάσεως, του Δ.Σ. έχει δικαίωμα ν’ ανακαλέσει την απόφασή του. Εν πάσει περιπτώσει μετά παρέλευση έτους από την ημέρα γνωστοποιήσεως της πιο πάνω διαγραφής έχει δικαίωμα ο διαγραφείς με νέα αίτηση να ζητήσει εκ νέου την εγγραφή του. Το Δ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών του. Η νέα εγγραφή προϋποθέτει πληρωμή των παλαιών του εισφορών.
 2. Αν τιμωρήθηκε για πράξη που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Το Δ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.
 3. Αν επιδείξει διαγωγή που προφανέστατα προσβάλει τα συμφέροντα του σωματείου. Η διατύπωση γνώμης ή προτάσεως σε οποιοδήποτε όργανο ποτέ δεν συνιστά παραβίαση αυτής της παραγράφου. Το Δ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον (5) μελών.
 4. Αν δεν πάρει μέρος σε δύο συνεχείς εκλογικές διαδικασίες πλην αν τούτο οφείλεται σε ανώτερη βία. Το Δ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία (4) μελών του.
  Το μέλος διατηρεί την ιδιότητα του και μετά την καταγγελία της συμβάσεως της απολύσεως αν μέσα στη νόμιμη προθεσμία ασκήσει αγωγή ακυρώσεως, αλλιώς διαγράφεται.
 5. Διαγράφεται επίσης αν δεν λάβει μέρος αδικαιολόγητα (βάρδια) σε (4) συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις.

Για τις περιπτώσεις 4 και 5 το Δ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία (4) μελών του.

Άρθρο 7

Αν η απόφαση διαγραφής είναι του Δ.Σ. το μέλος που διαγράφτηκε έχει δικαίωμα να ζητήσει την ανάκλησή της από την Α΄ Γ.Σ. (τακτική ή έκτακτο αδιάφορο) που αποφασίζει τότε προ της ημερησίας διατάξεως. Την πρόθεση του να ζητήσει την ανάκλησή της απόφασης πρέπει να γνωστοποιήσει το Δ.Σ. προ (5) τουλάχιστον ημερών απ’ την ημέρα της Γ.Σ. Η Γ.Σ. αποφασίζει την διαγραφή με πλειοψηφία τουλάχιστον του 1/3 των παρόντων μελών της. Η ανάκληση απόφασης διαγραφής που έκανε το Δ.Σ. γίνεται από την Γ.Σ. και με απλή πλειοψηφία των παρόντων στη Συνέλευση μελών.
Δεν μπορεί να γίνει διαγραφή μέλους στο διάστημα μεταξύ προκηρύξεως και διεξαγωγής των εκλογών για οποιοδήποτε λόγο. Ούτε άλλη ποινή μπορεί να επιβληθεί σ’ αυτό το διάστημα. Το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. διαγράφει τα μέλη και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Όργανα Διοικήσεως της ένωσης είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών και
 2. το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9

Η Γ.Σ. αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του σωματείου, επιλαμβάνεται και αποφασίζει σε όλα τα θέματα που αφορούν το σωματείο οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη της.

Άρθρο 10

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν δύο φορές το χρόνο, μία τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο για τον απολογισμό της διοίκησης και έκθεσης πεπραγμένων, για έγκριση του ισολογισμού, έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής και τον προϋπολογισμό του έτους, εκτάκτως δε όταν κρίνει αυτήν αναγκαία το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 του συνόλου των ταμειακώς εντάξει μελών. Στην σχετική αίτηση πρέπει ν’ αναγράφονται σαφώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Άρθρο 11

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα ταμειακώς εν τάξει μέλη της ένωσης του μπορούν να καταβάλουν τις συνδρομές και την ημέρα διεξαγωγής της. Το Δ.Σ. πρέπει να εξασφαλίσει αυτή τη δυνατότητα αλλιώς τα μέλη παίρνουν μέρος νόμιμα στη Γ.Σ. και χωρίς να είναι ταμειακά εντάξει. Τούτο ισχύει για κάθε Γ.Σ., εκλογικές, απεργιακές κλπ.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή ρητή διάταξη του καταστατικού προβλέπει διαφορετικά, αν παρίσταται το ένα τρίτο των μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία καλείται νέα με τα ίδια απολύτως θέματα εντός 10 ημερών το πολύ που λογίζεται σε απαρτία εάν παρίσταται το ένα τέταρτο τουλάχιστον των μελών. Εάν δεν υπάρχει και σ’ αυτή απαρτία καλείται τρίτη μέσα σε 8 ημέρες το πολύ και με τα ίδια θέματα, που λογίζεται σε απαρτία εάν παρίσταται το ένα πέμπτο τουλάχιστον των μελών. Εάν δεν γίνεται και σ’ αυτή απαρτία δεν μπορεί να κληθεί για τα ίδια θέματα άλλη πριν την παρέλευση μηνός.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Άρθρο 12

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να περιέχουν:

 1. τον τόπο, την ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης.
 2. τα συζητητέα θέματα
 3. Εάν η Γενική Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη ως και αν είναι η πρώτη ή σε περίπτωση ματαίωσης ελλείψει απαρτίας δεύτερη ή τρίτη.

Η πρόσκληση γίνεται με διανομή στα μέλη, της ανακοινώσεως, 48 ώρες προηγουμένως στη δουλειά με ανάρτηση της ανακοινώσεως στην πόρτα του γραφείου του σωματείου και στους πίνακες ανακοινώσεων του σωματείου, ή με κάθε άλλο τρόπο που εξασφαλίζει την γνωστοποίησή της στα μέλη. Η ανάρτηση των ανακοινώσεων στους χώρους εργασίας πρέπει να γίνεται τουλάχιστον προ 15 ημερών για τις τακτικές και 2 ημερών για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
Προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση δεν επιτρέπεται να γίνει στις προσκλήσεις για δεύτερη ή Τρίτη συνέλευση. Δύναται να γίνει προσθήκη στα θέματα της ημερησίας διάταξης αν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία και η Γ.Σ. να έχει απαρτία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει των μελών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Άρθρο 13

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός της περίπτωσης που το καταστατικό ή ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου μελών της εξελεγκτικής επιτροπής αντιπροσώπων της ένωσης, σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήματα, είναι έγκυρη, εφ’ όσον παίρνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε άλλη απόφαση παίρνεται με ονομαστική κλήση ή ανάταση του χεριού.

Άρθρο 14

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με μυστική ψηφοφορία είναι άκυρη αν παρέστησαν στην ψηφοφορία πρόσωπα, αλλά εκτός των μελών που έχουν δικαίωμα, του νομικού συμβούλου και του εμμίσθου προσωπικού του Σωματείου.
Ο Πρόεδρος των Γ.Σ. και η Εφορευτική Επιτροπή, οφείλουν να επιβλέπουν την εφαρμογή της διατάξεως αυτής.

Άρθρο 15

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα που διεξάγουν τις εργασίες και δεν μπορούν να είναι μέλη της Διοικήσεως. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες, επιμελείται για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει τον λόγο στα μέλη κατά σειρά προτεραιότητας, αφαιρεί αυτόν σε περίπτωση εκτροπής του ομιλητή σε θέματα ξένα προς τα υπό συζήτηση ή σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως απρεπών εκφράσεων. Διακόπτει την συνεδρίαση όταν γίνεται θόρυβος ή όσες φορές με βίαια ή απρεπή μέσα ταράσσεται η ευταξία της Συνελεύσεως. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή όταν μιλάει επί θέματος της ημερήσιας διατάξεως τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Ο Γραμματέας επιμελείται την σύνταξη και καθαρογραφή των πρακτικών της Γ.Σ. και υπογράφει αυτά με τον Πρόεδρο. Τα μέλη κατά την συνεδρίαση μπορούν να ζητήσουν να αποφανθεί το Προεδρείο για ζητήματα που αφορούν την διεξαγωγή των συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16

Η Διοίκηση του σωματείου αποτελείται από πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις και το καταστατικό. Μέλος που έχει στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματα αποκλείεται για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση έστω κι αν έχει διαγραφεί.
Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται 30 τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας διεξαγωγής των. Μοναδικό θέμα την ημέρα αυτή θα είναι οι εκλογές. Το Δ.Σ. είναι επταμελές και η θητεία του είναι τριετής.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προ 10 τουλάχιστον ημερών στην Εφορευτική επιτροπή η οποία προ 3 τουλάχιστον ημερών ανακηρύσσει τους υποψηφίους με ανάρτηση των ονομάτων στους πίνακες ανακοινώσεων των γραφείων της εταιρείας, του σωματείου και όλων των άλλων χώρων εργασίας. Οι υποψηφιότητες είναι μεμονωμένες ή κατά συνδυασμού. Το εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική ως αναφέρει το άρθρο 12 του Ν. 1264.
Οι εκλογές διεξάγονται βάσει των εκλογικών καταλόγων στους οποίους είναι γραμμένα όλα τα μέλη. Τα μη ταμειακώς εντάξει που δεν έχουν νόμιμα διαγραφεί καταβάλλουν τις εισφορές και προ της ψηφοφορίας και έχουν δικαίωμα ψήφου. Τους καταλόγους συντάσσει το Δ.Σ. Στις εκλογές πρέπει να υπάρχει και το βιβλίο Μητρώου, σε περίπτωση αμφιβολίας θα κρίνει το βιβλίο Μητρώου και όχι ο εκλογικός κατάλογος.
Οι ψηφίσαντες υπογράφουν παραπλεύρως τους ονόματός τους μετά την ψηφοφορία και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (επίδειξη ταυτότητας, βιβλιάριο υγείας ΙΚΑ). Οι εκλογές διεξάγονται από την 9η πρωινή μέχρι την 6η απογευματινή με δικαίωμα παρατάσεως αν υπάρχει προσέλευση μέχρις όταν ορίσει η εφορευτική επιτροπή.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες και γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων και συντάσσεται το πρακτικό αναδείξεως των επιτυχόντων. Όλα τα σχετικά έγγραφα πρέπει να περιέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του και είναι προσιτά για τον έλεγχο στους υποψηφίους.
Οι εφορευτικές επιτροπές αν βρουν ψηφοδέλτια περισσότερα από όσους ψήφισαν καταστρέφουν αντίστοιχο αριθμό. Τα ψηφοδέλτια υπογράφονται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 17

Σε τρεις ημέρες μετά την εκλογή του το νέο Δ.Σ. συνέρχεται για την συγκρότηση του σε σώμα από όποιον εκλεγέντα έλαβε τους περισσότερους σταυρούς. Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία. Το παλαιό Δ.Σ. παραδίδει εντός τριών ημερών όλο το αρχείο του σωματείου στον Πρόεδρο με πρακτικό. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα.
Εκτάκτως συνεδριάζει το Δ.Σ. κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως τριών μελών του Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται ανοιχτές.
Οι προσκλήσεις για τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. περιέχουν τα προς συζήτηση θέματα, γνωστοποιούνται δε προ τριών ημερών, οι έκτακτες οποτεδήποτε αλλά εξαντλούνται οι προσπάθειες για να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον μελών του οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων.
Στις έκτακτες που παρίστανται μόνο 4 μέλη οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται από τα τρία τουλάχιστον μέλη.

Άρθρο 18

Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Συσκέπτεται, αποφασίζει και ενεργεί για τα ζητήματα που αφορούν το γενικό συμφέρον των μελών του, όπως επίσης μελετά και εισηγείται στις Γ.Σ., τα γενικότερα θέματα των μελών του. Υποβάλλει κατ’ έτος τα πεπραγμένα, τον απολογισμό του έτους, την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και τον προϋπολογισμό του επόμενου του απολογισμού έτους και εν γένει παίρνει όλα τα απαιτούμενα για την κατεύθυνση του σωματείου μέτρα, για εκπλήρωση των σκοπών του καταστατικού και των εντολών της Γεν. Συνελεύσεως.
Το Δ.Σ. με απόφαση μπορεί να δημιουργήσει μόνιμη ή μη επιτροπή που θα ασχολείται με διάφορα θέματα και θα υποβάλλει έκθεση ή προτάσεις προ το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. τηρεί πρακτικά υπογραφόμενα από τα παραστάντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται γι’ αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία παρέστησαν και διαφώνησαν. Οι ιδιότητες Προέδρου, Γραμματέα, ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί 4 συνεχείς συνεδριάσεις εκ των οποίων δύο τουλάχιστον τακτικές κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του με απόφαση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία 5 μελών και με μυστική ψηφοφορία σε τακτική συνεδρίαση μετά προηγούμενη έγγραφη κλήση να αναφέρει τους λόγους απουσίας του. Κατά της αποφάσεως αυτής μπορεί να προσφύγει ενώπιον της πρώτης Γεν. Συνέλευσης μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της εκπτώσεως του. Η Γ. Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και με μυστική ψηφοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Άρθρο 19
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο στις σχέσεις του με κάθε Διοικητική δικαστική ή άλλη αρχή, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Δ.Σ. και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Συνάπτει έγκυρες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα τα εξερχόμενα έγγραφα. Δέχεται και κοινοποιεί τις αγωγές, υπογράφει τα δικόγραφα και ασκεί ένδικα μέσα σε κάθε δίκη του σωματείου. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής με τον Γεν. Γραμματέα και τα γραμμάτια εισπράξεως με τον Ταμία και γενικά πράττει κάθε τι που αφορά την κανονική διεξαγωγή των υπηρεσιών του σωματείου και την τήρηση του κανονισμού.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σ’ όλες τις αρμοδιότητες.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. Ο Γεν. Γραμματέας επιβλέπει την καλή λειτουργία των γραφείων του σωματείου, την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και τις προσκλήσεις συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γεν. Συνελεύσεως, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, συντάσσει την προς την Γεν. Συνέλευση των μελών του σωματείου υποβαλλόμενη έκθεση κατ’ έτος, για την δραστηριότητα του σωματείου και υπογράφει με τον πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας.

ΤΑΜΙΑΣ

Ο ταμίας, επιμελείται την παρακολούθηση των εσόδων του σωματείου και είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια εισπράξεως και ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. επί τη βάσει ενταλμάτων που πρέπει να έχουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.
Μεριμνά για την κατάθεση σε τρεχούμενο έντοκο λογαριασμό επ’ ονόματι του σωματείου σε αναγνωρισμένη Τράπεζα των εσόδων του και κάθε ποσού που υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500,00 ευρώ) για την ανάληψη των οποίων απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε έλλειμμα, που προκύπτει μεταξύ εσόδων και πληρωμών. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο συντάσσει σχέδιο Προϋπολογισμού και απολογισμού του έτους, το οποίο το Δ.Σ. υποβάλλει στην Γ.Σ. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών του σωματείου, υποβάλλει κατά εξάμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των καθυστερούντων την συνδρομή τους μελών. Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας των συμβούλων που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

6. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να αναλάβουν ειδικά καθήκοντα ή συγκεκριμένη εντολή του Δ.Σ. για εκπροσώπηση ορισμένη του Δ.Σ. ή για την διεξαγωγή συγκεκριμένης ενέργειας.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ»
Είναι ημερομίσθιος ή έμμισθος υπάλληλος διοριζόμενος από το Δ.Σ. τελεί δε υπό την ευθύνη και επίβλεψη του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.

Άρθρο 20

ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Από το σωματείο θα τηρούνται τα εξής βιβλία:

 1. Μητρώο των μελών με αύξοντα αριθμό και το ονοματεπώνυμο του μέλους, διεύθυνση, ειδικότητα, ιθαγένεια, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτεί ο νόμος.
 2. πρακτικών συνεδριάσεων της διοικήσεως και Γεν. Συνελεύσεων των μελών.
 3. εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο καταχωρίζονται τακτικά οι εισπράξεις και πληρωμές.
 4. περιουσίας που αναγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του σωματείου.
 5. κάθε άλλο απαραίτητο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του σωματείου και
 6. κάθε άλλο που επιβάλλουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει οποτεδήποτε γνώση των βιβλίων, κατόπιν αιτήσεως του προς το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 21
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του σωματείου συνίστανται

 1. από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών
 2. από τις μηνιαίες συνδρομές των μελών
 3. από δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομίες
 4. από την τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία
 5. από ειδική εισφορά των μελών την οποία αποφασίζει το Δ.Σ.
  Αν προσφύγει από την γνωστοποίηση της αποφάσεως του Δ.Σ. το 1/5 των μελών μέσα σ’ ένα μήνα στην πρώτη Γ.Σ., η απόφαση αναστέλλεται μέχρις ότου η Γ.Σ. αποφασίσει.
 6. από νόμιμη βοήθεια οργανισμού ή φορέα που έχει κατά νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22

Η εξελεγκτική επιτροπή, εκλεγομένη από την Γεν. Συνέλευση με την οποία εκλέγονται τα όργανα του σωματείου (Δ.Σ. και αντιπρόσωποι για υπερκείμενες οργανώσεις), είναι τριμελής και έργο έχει τον έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου. Η θητεία της είναι τριετής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς αυτήν τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου για έλεγχο προ ενός τουλάχιστον δεκαπενθημέρου, προ της ετήσιας Γεν. Συνελεύσεως.
Στη διάθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, τίθενται όλα τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία, τα διπλότυπα εισπράξεως, τα εντάλματα πληρωμών και κάθε απαραίτητο για τον έλεγχο στοιχεία.
Ο έλεγχος των βιβλίων ως και των δικαιολογητικών ενεργείται από την εξελεγκτική επιτροπή στα γραφεία του σωματείου, απαγορευμένης της μεταφοράς αυτών σε άλλο τόπο.
Κάθε μέλος του Δ.Σ. καλούμενο από την εξελεγκτική επιτροπή για παροχή διασαφήσεων και πληροφοριών είναι υποχρεωμένο να τις παρέχει.
Η εξελεγκτική επιτροπή επί τη βάσει των στοιχείων, συντάσσει έκθεση αιτιολογημένη για τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου και την υποβάλλει με το Δ.Σ. προς την Γεν. Συνέλευση.
Η εξελεγκτική επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 23

Η Γ.Σ. εκλέγει την εφορευτική επιτροπή που με τη σειρά της θα διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής εκλογών διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής ή αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες ενώσεις σύμφωνα με το νόμο.
Η Εφορευτική επιτροπή έχει την ευθύνη μαζί με το Δ.Σ. προπαρασκευής των εκλογών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπεύθυνος για τη διενέργεια πληρώσεως είναι η εφορευτική επιτροπή που αποφαίνεται επίσης και για τις διάφορες ενστάσεις ή αμφισβητήσεις κατά τη διενέργεια των εκλογών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Άρθρο 24

Η Γενική Συνέλευση των μελών με την οποία εκλέγονται τα όργανα του σωματείου (ΔΣ και εξελεγκτική επιτροπή) εκλέγει επίσης τους αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο και την Ομοσπονδία.
Στο ψηφοδέλτιο μπαίνουν σταυροί, σύμφωνα με το εκλογικό μέτρο των αντίστοιχων οργάνων, όπως αυτό έχει γνωστοποιηθεί στο σωματείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Άρθρο 25

1. Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου, επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως των μελών με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία. Επίσης το σωματείο διαλύεται όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί σε λιγότερο από (10) μελών. Η εκκαθάριση της περιουσίας του σωματείου θα γίνει σύμφωνα με το νόμο.
Στις αρμόδιες αρχές το Δ.Σ. υποβάλλει κάθε έγγραφο απόφαση ή οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Άρθρο 26
 1. Το Οικονομικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου λήγει δε την 31η Δεκεμβρίου.
 2. Μέλη της Διοικήσεως δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν συμβάσεις συνεπαγόμενες την λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε φύσεως υπηρεσιών ή ανάληψη έργου προμηθείας ή οποιαδήποτε άλλης παροχής στο σωματείο.
  Τα μέλη της Διοικήσεως δικαιούνται αποζημίωση, για ημεραργίες λόγω απασχολήσεως τους σε υποθέσεις του σωματείου και εφ’ όσον έχουν χάσει ημερομίσθια για αυτές τις ημέρες όση το ημερομίσθιό τους, με απόφαση του Δ.Σ. και πλειοψηφία τουλάχιστον 4 μελών, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η ψήφος του ενδιαφερομένου.
 3. Η κτήση ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας γίνεται πάντοτε με έγκριση της συνελεύσεως των μελών. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξη σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας κατά την διενέργεια πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας του σωματείου η οποία δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διάφορους των προβλεπομένων στο καταστατικό. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του σωματείου γίνονται δεκτές σύμφωνα με το νόμο.
 4. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους της Διοικήσεως ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων αντικαθίσταται αυτά με τους πρώτους επιλαχόντες σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νόμου.
 5. Η άσκηση της διοικήσεως του σωματείου είναι κοινωνικό λειτούργημα.
 6. Άσκηση καθηκόντων διοικήσεως απ’ οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή άλλου συλλογικού οργάνου μετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται κάθε δε επιχειρούμενη δικαιοπραξία είναι αυτοδίκαια άκυρη.
 7. Η εξελεγκτική επιτροπή τηρεί βιβλίο για τις συνεδριάσεις της και τον έλεγχο της, που παραδίδει μετά τη λήξη της θητείας της και τον έλεγχό της, που παραδίδει μετά τη λήξη της θητείας της στη νέα εξελεγκτική επιτροπή και φυλάγεται στα γραφεία του σωματείου.
 8. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή για την εξελεγκτική επιτροπή μπορούν να είναι υποψήφιοι και ως αντιπρόσωποι του σωματείου για την δευτεροβάθμια ένωση.
Άρθρο 27
 1. Η σφραγίδα του σωματείου είναι κυκλική και αναγράφει την επωνυμία και στη μέση το έτος ιδρύσεώς του.
 2. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα. Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 55/1975 απόφαση του Πολυμ. Πρωτοδικείου Κορίνθου και καταχωρήθηκε στα βιβλία των σωματείων με αριθμό 4635/Ειδ. 1248/75 και διαμορφώθηκε όπως είναι με τις τροποποιήσεις που έκανε η Γ.Σ. του σωματείου την 12.3.2015.

Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας, 12 Μαρτίου 2015

Αφήστε μια απάντηση