Πρόγραμμα & ύλη ενδοσχολικών εξετάσεων 2024

Πρόγραμμα & ύλη ενδοσχολικών εξετάσεων 2024

Β’ ΕΠΑ.Λ.

Αρχές Λογιστικής

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» των Κοντάκου Αρ., Μαργαρώνη Κ., Ζαρίφη Αν.

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή-Βασικές Έννοιες
1.1. Ανάγκες-αγαθά. Οικονομικοί Οργανισμοί
1.2. Οι επιχειρήσεις
1.3. Η περιουσία της επιχείρησης-Διακρίσεις της περιουσίας-Εφαρμογή
1.4. Διακρίσεις του Ενεργητικού και του Παθητικού
1.5. Εφαρμογή
1.6. Ερωτήσεις-Ασκήσεις
1.7. Έννοια και σκοποί της Λογιστικής-Εξέλιξη της Λογιστικής-Διακρίσεις της Λογιστικής- Η Λογιστική και οι άλλες επιστήμες-0 ρόλος του λογιστή.

Κεφάλαιο 2: Εμφάνιση της Περιουσίας ή Οικονομικής Κατάστασης της Επιχείρησης
2.1. Γενικά
2.2. Απογραφή-Είδη απογραφής-Διαχειριστική Χρήση-Υπόδειγμα απογραφής
2.3. Ισολογισμός-Υπόδειγμα ισολογισμού-Μορφές Ισολογισμού
2.4. Ερωτήσεις-Ασκήσεις

Κεφάλαιο 3: Οι Μεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Επιχείρησης και η Παρακολούθησή τους
3.1. Μεταβολές της περιουσίας-Διαδοχικοί ισολογισμοί-Ασκήσεις
3.2. Οι λογαριασμοί
3.3. Κανόνες λειτουργίας των λογαριασμών
3.4. Ανάλυση λογιστικών γεγονότων
3.5. Παράδειγμα τήρησης λογαριασμών
3.6. Μεταφορά ενός λογαριασμού σε άλλον
3.7. Ερωτήσεις-Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4: Διπλογραφική ή Διγραφική Μέθοδος Εγγραφών
4.1. Οι βασικές αρχές της διπλογραφικής μεθόδου
4.2. Ημερολόγιο
4.3. Γενικό Καθολικό
4.4. Ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού Καθολικού
4.5. Ερωτήσεις-Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5: Κατάταξη Λογαριασμών σε Γενικές Ομάδες Μεγαλύτερη Ανάλυση της Καθαρής Περιουσίας
5.1. Γενικά
5.2. Λογαριασμοί Ενεργητικού
5.3. Λογαριασμοί Πραγματικού Παθητικού
5.4. Λογαριασμοί Καθαρής Περιουσίας
5.5. Ερωτήσεις-Ασκήσεις

Κεφάλαιο 6: Οι Λογαριασμοί από Οργανωτική Άποψη και η Διάκρισή τους Κατά Μέγεθος
6.1. Ανάγκη διάκρισης
6.2. Λογαριασμοί γενικοί ή περιληπτικοί, ειδικοί ή αναλυτικοί
6.3. Πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι κτλ. λογαριασμοί
6.4. Ο λογιστικός χειρισμός των γενικών και των ειδικών λογαριασμών
6.5. Καταστάσεις συμφωνίας ή ισοζύγια των αναλυτικών λογαριασμών
6.6. Εφαρμογή
6.7. Ερωτήσεις-Ασκήσεις

Κεφάλαιο 7: Διάκριση των Λογαριασμών Ανάλογα με τη Φύση ή το Περιεχόμενό τους
7.1. Γενικά
7.2. Λογαριασμοί αξιών
7.3. Λογαριασμοί προσώπων ή προσωπικοί
7.4. Λογαριασμοί εξόδων
7.5. Λογαριασμοί εσόδων
7.6. Αντίθετοι λογαριασμοί
7.7. Αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων
7.8. Λογαριασμοί Εκμεταλλεύσεων και Αποτελεσμάτων χρήσης
7.9. Αμιγείς και μεικτοί λογαριασμοί
7.10 Διάμεσοι ή ενδιάμεσοι λογαριασμοί
7.11 Λογαριασμοί προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα
7.12 Μεταβατικοί λογαριασμοί
7.13 Λογαριασμοί Τάξης
7.14 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

Κεφάλαιο 8: Λογιστικά Βιβλία- Λογιστικά Σφάλματα
8.2. Τα λογιστικά βιβλία

Κεφάλαιο 9: Ισολογισμός τέλους χρήσης
9.1 Γενικά
9.2 Προσαρμογή των λογαριασμών στην απογραφή
9.3 Η λογιστική εργασία στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Η σειρά των λογιστικών εργασιών
9.4 Ανάλυση των λογιστικών εργασιών που γίνονται στο τέλος της χρήσης
9.5 Γενική Εφαρμογή
9.6 Ερωτήσεις – Ασκήσεις

Αρχές Μάρκετινγκ

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» των Βάθη Α., Ζωντήρου Δ., Σπεντζούρη Χ.-Λ., Τομάρα Π. Κεφάλαιο 1: Το Μάρκετινγκ στη Σύγχρονη Κοινωνία
1.1 Έννοια και περιεχόμενο του Μάρκετινγκ
1.2 Η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ
1.3 Η οικονομική σημασία του Μάρκετινγκ
1.4 Οι κατηγορίες του Μάρκετινγκ, τα πεδία και οι περιορισμοί εφαρμογής του
1.5 Μάρκετινγκ και Περιβάλλον
1.6 Το «προφίλ» (profile) του στελέχους Μάρκετινγκ
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη. Κεφάλαιο 2: Ο Προγραμματισμός του Μάρκετινγκ

2.1 Έννοια και Χρησιμότητα του Προγραμματισμού
2.5 Κατάρτιση Προγραμμάτων Μάρκετινγκ και Έλεγχος Εφαρμογής Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Κεφάλαιο 3: Συμπεριφορά Καταναλωτή
3.1 Συμπεριφορά του καταναλωτή
3.2 Γενικό πρότυπο συμπεριφοράς καταναλωτή
3.3 Υποδείγματα καταναλωτικής συμπεριφοράς

Κεφάλαιο 6: Το προϊόν
6.1 Η έννοια του προϊόντος
6.4 Το νέο προϊόν και η διαδικασία ανάπτυξής του
6.5 Το όνομα του προϊόντος
6.6 Η συσκευασίατου προϊόντος
6.7 Η ετικέτα του προϊόντος
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Κεφάλαιο 7: Τιμή και Τιμολογιακή Πολιτική
7.1 Η έννοια της τιμής
7.2 Καθορισμός τιμής πώλησης
7.3 Καθορισμός τιμών βάσει του κόστους και της ζήτησης
7.4 Στρατηγικές και πολιτικές τιμολόγησης
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Κεφάλαιο 8: Η Διανομή
8.1 Έννοια και σημασία του δικτύου διανομής
8.2 Βασικοί τύποι δικτύων διανομής
8.4 Παράγοντες εκλογής (επιλογής) δικτύων
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Κεφάλαιο 9: Προώθηση
9.1 Εισαγωγή στην προώθηση
9.2 Αρχές της επικοινωνίας
9.3 Ανάπτυξη των στόχων επικοινωνίας
9.4 Διαδικασία επικοινωνίας και μίγμα προώθησης
9.5 Δαπάνες προώθησης
9.6 Το πρόγραμμα προώθησης
9.7 Διαφήμιση
9.8 Προσωπική πώληση
9.9 Δραστηριότητες προώθησης πωλήσεων
9.10 Δημοσιότητα- Δημόσιες Σχέσεις-Χορηγία
9.11 Ανακεφαλαίωση
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Κεφάλαιο 11: Η Οργάνωση ενός Σύγχρονου Γραφείου Μάρκετινγκ
11. 1 Η οργανωτική δομή του γραφείου Μάρκετινγκ
11.3 Σχέσεις – Επικοινωνία
11.4 Βασικές Λειτουργίες του Γραφείου Μάρκετινγκ
Οι ερωτήσεις-ασκήσεις του κεφαλαίου που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη ύλη.

Αρχές Εφοδιαστικής

Από το ΒΙΒΛΙΟ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ», Φωλίνας Δ.
Κεφάλαιο 1: Διοίκηση Logistics
Κεφάλαιο 2: Κλάδος Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα
Κεφάλαιο 3: Διοίκηση Logistics και Εξυπηρέτηση Πελατών
Κεφάλαιο 4: Προμήθειες
Κεφάλαιο 5: Διαχείριση αποθεμάτων
Κεφάλαιο 6: Αποθήκευση
Κεφάλαιο 7: Δίκτυα Διανομής
Κεφάλαιο 8: Μεταφορές
Κεφάλαιο 9: Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες Logistics
Κεφάλαιο 10: Σύγχρονες τάσεις στη Διοίκηση Logistic

Μαθήματα γ΄ΕΠΑ.Λ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ: «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΛΙΑΝΟΣ Θ.,
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛEΙΟΥ Α. ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α., εκδόσεις Διόφαντος)
ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Κεφάλαιο 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1. Εισαγωγή.
2. Η Οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου.
3. Οι ανάγκες.
4. Προϊόντα ή Οικονομικά Αγαθά.
5. Η Αγορά.
6. Κοινωνικοί Θεσμοί.
7. Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας.
8. Ο καταμερισμός των έργων.
9. Το χρήμα.
10. Το Οικονομικό κύκλωμα.
11. Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή.

12. Οι πληροφορίες.
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 7: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ
1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Θεωρίας
2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
3. Η Έννοια της Προστιθέμενης Αξίας
4. Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν
9. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. .
10. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του.
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις-ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 8: ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Τι είναι χρήμα.
2. Λειτουργίες του χρήματος.
3. Είδη χρήματος.
4. Το Τραπεζικό Σύστημα.
5. Η δημιουργία χρήματος από τις Εμπορικές Τράπεζες.
7. Τοκισμός – Ανατοκισμός.
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις – ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 9: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ -ΑΝΕΡΓΙΑ
1. Εισαγωγή.
2. Οικονομικές διακυμάνσεις.
3. Ο πληθωρισμός (εκτός από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στις συνέπειες του πληθωρισμού και φέρει
τον υπότιτλο: «γ) Δανειστές και χρεώστες»).
4. Ανεργία.
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις – ασκήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.

Κεφάλαιο 10: ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Εισαγωγή.
2. Οι Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους.
3. Τα Δημόσια Οικονομικά.
4. Κρατικός Προϋπολογισμός.
Οι αντίστοιχες ερωτήσεις στο τέλος του Κεφαλαίου.

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Μ. ΚΑΙ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ
Π., εκδόσεις ΙΤΥΕ Διόφαντος)
ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1.1. Εισαγωγή.
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων.
1.1.2.α. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς.
1.1.2.γ. Τομέας δραστηριότητας.
1.1.2.δ. Το μέγεθος των Επιχειρήσεων.
1.1.2.ε. Η Γεωγραφική Έκταση των Δραστηριοτήτων.
1.2. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.2.1. Εισαγωγή.
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία.
1.2.3. Η Εμπορική Λειτουργία.
1.2.4. Η Οικονομική Λειτουργία.
1.3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.3.1. Εισαγωγή.
1.3.2. Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων.
1.3.3. Ο Κοινωνικός Ισολογισμός.
1.4. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.4.1. Εισαγωγή.
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος.
1.5. ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.5.1. Εισαγωγή.
1.5.2. Η Αποτελεσματικότητα.
1.5.3. Η Αποδοτικότητα.
1.5.4. Η Παραγωγικότητα.
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.2.1. Εισαγωγή.
2.3. ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ,ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
2.3.1. Γνώσεις.
2.3.2. Ικανότητες.
2.3.3. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

2.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MANAGEMENT)
2.4.1. Εισαγωγή.
2.4.2. Ιστορική εξέλιξη του management.
2.4.3. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης & Διοίκησης.

2.5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING)
2.5.1. Εισαγωγή.
2.5.2. Έννοια και περιεχόμενο του Marketing
2.5.3. Το μίγμα marketing (marketing – mix) (εκτός των παραγράφων 2.5.3.α, 2.5.3.β, 2.5.3.γ, 2.5.3.δ).

2.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2.6.1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες.
2.7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2.7.1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες.
2.7.2. Περιεχόμενο της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας.
2.7.2.α. Η λειτουργία του προϋπολογισμού.
2.7.2.β. Η ταμειακή λειτουργία.
2.7.2.γ. Η λογιστική λειτουργία (Οι τρεις πρώτες περίοδοι της παραγράφου, δηλ. από «Η λειτουργία αυτή …
που ισχύουν»).
2.7.2.δ. Η λειτουργία Διαχείρισης Κεφαλαίων.

2.8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.8.1. Εισαγωγή – Έννοια και Φύση της Παραγωγής.
2.8.2. Σκοποί και επί μέρους λειτουργίες της Διοίκησης Παραγωγής.
2.8.2.α. Τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων.
2.8.2.β. Σχεδιασμός παραγωγής.
2.8.2.γ. Προγραμματισμός.
2.8.2.δ. Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος της παραγωγής.
2.8.2.ε. Αποθήκευση.
2.8.2.στ. Συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων παραγωγής.
2.8.2.ζ Προμήθειες.

2.9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
2.9.1. Εισαγωγή.
2.9.1.α. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού.
2.9.1.β. Προσλήψεις.
2.9.1.γ. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη.
2.9.1.δ. Μεταθέσεις και Προαγωγές Προσωπικού.
2.9.1.ε. Αξιολόγηση και Πολιτική Αμοιβών.
2.9.1.στ. Κοινωνική και Υγειονομική Υποστήριξη.
2.9.1.ζ. Εργασιακές Σχέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3.5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
3.5.1. Εισαγωγή.
3.5.2. Συνήθη Προβλήματα κατά την Λήψη Αποφάσεων.
3.5.3. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων.
3.5.4. Μέθοδοι Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.3. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ
4.3.1. Εισαγωγή – Η Έννοια της Μάθησης.
4.3.2. Η έννοια της οργανωσιακής μάθησης.
4.3.3. Ο Οργανισμός που μαθαίνει.
4.3.4. Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων σε οργανισμούς που μαθαίνουν.
4.3.5. Παραγωγή μάθησης και προσαρμογή της μάθησης.
4.3.6. Ο νέος ρόλος της ηγεσίας.
Διόρθωση: Στην ενότητα 2.4.2, στην παράγραφο για τον Fayol, στην προτελευταία περίοδο (γραμμή 27 της
σελίδας του βιβλίου) η φράση «εργασίες διεύθυνσης» να διορθωθεί σε «εργασίες διοίκησης».

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Θεωρητικό μέρος)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Ολόκληρο το βιβλίο «Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων» (των κ.κ. Μ. Μπουρδή, Σ. Κάπελλα και Π.
Ευσταθίου).

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Θεωρητικό μέρος)
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Ολόκληρο το βιβλίο «Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων» (των κ.κ. Μ. Δρόσου, Μ. Φιοράκη και Α.
Θεοδώρου).

Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα της γ’ εδώ.

Αφήστε μια απάντηση