Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.)

Οι γνώσεις που προσφέρει το μάθημα  “Αρχές  Οικονομικής Θεωρίας” αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ζωή του homo economicus του 21ου αιώνα. Συγκεκριμένα, με τη διδασκαλία του μαθήματος “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας” επιδιώκεται:

  • η κατανόηση από τους μαθητές βασικών εννοιών της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι το κόστος, η παραγωγή, τις οποίες συναντάμε στην καθημερινή ζωή μας
  • η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς, καθώς και του προσδιορισμού του επιπέδου τιμών
  • η μελέτη της συνολικής ζήτησης της συνολικής προσφοράς, καθώς και των οικονομικών διακυμάνσεων τις οποίες προκαλούν, των φαινομένων δηλαδή της ανεργίας και του πληθωρισμού των τιμών
  • η εξοικείωση των μαθητών με τον υπολογισμό του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) και η κατανόηση του όρου “οικονομική μεγέθυνση”
  • η καλή χρήση από μέρους των μαθητών των εργαλείων παρουσίασης –  κατανόησης της οικονομικής θεωρίας.

Η σωστή χρήση των γραφημάτων που παριστάνουν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών συμβάλλει στη λήψη ορθών αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν το νοικοκυριό, όταν, για παράδειγμα, ο επενδυτής – αρχηγός νοικοκυριού επιλέγει την κατάλληλη μετοχή ύστερα από προσεκτική παρατήρηση των διακυμάνσεων αυτής, όπως αυτές απεικονίζονται καθημερινά στις οικονομικές στήλες, είτε αφορούν τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση ή η Ε.Ε. για τη μείωση, για παράδειγμα, της ανεργίας των νέων και των γυναικών.

Επειδή ο σύγχρονος Ευρωπαίος καταναλωτής/εργαζόμενος οφείλει να γνωρίζει τις βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας, το μάθημα “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας”, αν και συγκαταλέγεται στα μαθήματα επιλογής, είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας για την εισαγωγή σε μια από τις 88, ίσως και περισσότερες, Οικονομικές Σχολές που εμπεριέχονται στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης. Τέλος, σημειώνεται ότι, λόγω της υψηλής ζήτησης που έχουν στην αγορά εργασίας οι απόφοιτοι των Οικονομικών Σχολών έχουν περισσότερες δυνατότητες εύρεσης εργασίας.

 

Στόχοι

Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται:

  • Η κατανόηση βασικών εννοιών της Οικονομικής Επιστήμης, (όπως παραγωγή, κόστος, κόστος ευκαιρίας)
  • Η καλή χρήση των εργαλείων παρουσίασης – κατανόησης της οικονομικής θεωρίας (π.χ. γραφήματα)
  • Η κατανόηση των θεωριών Ζήτησης –  Προσφοράς
  • Η διάκριση της Οικονομικής επιστήμης σε:

α) Μικροοικονομική Θεωρία που μελετά τις επιμέρους οικονομικές μονάδες    (π.χ. μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή /  της επιχείρησης / του νοικοκυριού) Ειδικότερα επιδιώκεται: Η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς και προσδιορισμού του επιπέδου των τιμών  και η εξοικείωση με τις διάφορες μορφές αγοράς κατά τη μακροχρόνια – βραχυχρόνια περίοδο

β) Μακροοικονομική Θεωρία που επικεντρώνεται στη μελέτη συνολικής ζήτησης – συνολικής προσφοράς και των οικονομικών διακυμάνσεων που αυτές προκαλούν (ανεργία – πληθωρισμός) Επιπροσθέτως επιδιώκεται: Η εξοικείωση με τον υπολογισμό του ΑΕΠ και η κατανόηση του όρου “οικονομική μεγέθυνση”