Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία σε διάστημα ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες.

Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίζεται ως η αναλογία του συνολικού ΑΕΠ προς τον πληθυσμό της κάθε χώρας το δεδομένο έτος. Τα στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφράζονται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), οι οποίες αποτελούν ένα “κοινό νόμισμα μέτρησης” το οποίο απαλείφει τις διαφορές στις τιμές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών για να μπορέσει να είναι πιο ουσιαστική η σύγκριση των δεδομένων.

http://www.economics.edu.gr/

Αφήστε μια απάντηση